آ

إ

ا

ب

ت

ث

ج

خ

د

ر

ز

س

غ

ف

ق

ك

ل

م

ن

ه

و

ي